Hotărârea nr. 47/1998

HOTARIREA NR. 47 privind delegarea unor persoane care să îndeplinească funcția de manager general la societățile comerciale rezultate din reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Sibiu, până la data desfășurării concursului pentru ocuparea acestei funcții
98h47
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A  NR. 47
privind delegarea unor persoane care sa îndeplineasca functia de manager general la societatile comerciale rezultate din reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarire Comunala si Locativa Sibiu, pâna la data desfasurarii concursului pentru ocuparea acestei functii
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta extraordinara din data de 14.04.1998,

Analizând rapoartele nr. 19055/1998 si 19056/1998 ale Primarului municipiului Sibiu,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1991, republicata, ale Ordonantei de Urgenta nr. 30/1997 si ale Normelor motodologice pentru aplicarea acesteia, Legii nr. 66/1993 si Ordonantei de Urgenta nr. 39/1997,

În baza art.20, alineatul al II-lea, lit. "g", 'h' si 'i' din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala si ale Ordonantei de Urgenta nr. 22/1997, combinat cu art.28 din Legea nr. 69/1991,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se numesc cu delegatie pentru a exercita functia de manager general pâna la ocuparea acestei functii potrivit legii la societatile comerciale nou constituite ca urmare a reorganizarii R.A.G.C.L. Sibiu, urmatoarele persoane:

1. La Societatea comerciala cu profil distributia apei si serviciilor de canalizare d-l ing. MIRCEA NICULESCU.

2. La Societatea comerciala cu profil de productie si furnizarea energiei termice d-l ing. ILIE GRADINARU.

3. La Societatea comerciala cu profil administrarea domeniului public, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor domnul ing. GHEORGHE TULUC.

4. La Societatea comerciala care administreaza domeniul de transport public local d-l ing. DOREL FLORIAN.

5. La societatea comerciala care administreaza fondul locativ de stat dl. ec. IOAN MARIE.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcineaza Primarul municipiului Sibiu.

 
Adoptata în Sibiu, la 14 aprilie1998.

 

PRESEDINTE,

Eftimie Costeiu