Hotărârea nr. 46/1998

HOTARIREA NR. 46 privind aprobarea organizării Colocviului Internaţional “ SIBIU - CONFLUENŢE EUROPENE”
98h46
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A  NR. 46
privind aprobarea organizarii Colocviului International
“ SIBIU - CONFLUENTE EUROPENE”
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta extraordinara din data de 14.04.1998,

Analizând rapoartul nr. 18655/1998, al Serviciului Relatii Publice Interne si Internationale, prin care se propune aprobarea participarii Primariei ca si coorganizator, precum si suportarea cheltuielilor ce-i revin, pentru organizarea Colocviului International “SIBIU- CONFLUENTE EUROPENE”,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. “o” si “p” din Legea nr. 69/1991, ale art. 78 din Legea nr. 72/1996, a finantelor publice si ale art. 4, lit. “a” si “b” din Legea nr. 32/1994, a sponsorizarii, modificata si completata cu Ord. nr.36/1998,

În temeiul art.28, din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba participarea Primariei Municipiului Sibiu ca si coorganizator la Colocviul International “SIBIU- CONFLUENTE EUROPENE”, în perioada 12-14.05.1998.

Art.2. Se aproba finantarea în suma de 30.000.000 lei din bugetul local al anului 1998, capitolul “ Cultura, religie, alte activitati sportive si de tineret”, reprezentând o parte din cheltuielile aferente actiunilor cuprinse în protocolul din data de 07.04.1998, încheiat între Ministerul Culturii, Prefectura Judetului Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu, Primaria Municipiului Sibiu si Inspectoratul pentru Cultura al Judetului Sibiu, cuprins în anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Sibiu.

 

Adoptata în Sibiu, la 14 aprilie1998.

 

PRESEDINTE,

Eftimie Costeiu