Hotărârea nr. 45/1998

HOTARIREA NR. 45 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.127/1997
98h45
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A  N R. 45
privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.127/1997
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta extraordinara din data de 14 .04.1998,

Având în vedere referatul nr.19050/1998, al secretarului municipiului Sibiu, prin care se propune modificarea si completarea hotarârii nr.127/1997,

În conformitate cu prevederile art.1, alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr.30/1997 a Guvernului României, privind reorganizarea regiilor autonome,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:
 

Articol unic.: Se modifica Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.127/1997, urmând ca articolul unic al acesteia sa aiba urmatorul cuprins:

’’ Articol unic.: Se stabileste componenta Comisiei pentru definitivarea programului de reorganizare al R.A.G.C.L. Sibiu, dupa cum urmeaza:

- Dan Condurat - primarul municipiului Sibiu

- Ittu Ioan - viceprimar al municipiului Sibiu

- Sturz Ioan - viceprimar al municipiului Sibiu

- Nica Silviu - secretarul municipiului Sibiu

- Ariton Ion - consilier municipal

- Han Cornel - consilier municipal

- Oprean Constantin - consilier municipal

- Tarcea Nicolae - consilier municipal

- Tuluc Gheorghe - consilier municipal

- reprezentantul Consiliului de administratie al R.A.G.C.L. Sibiu

- directorul Directiei Patrimoniu a Primariei Municipiului Sibiu

- directorul Directiei Economice a Primariei Municipiului Sibiu

- directorul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Primariei Municipiului Sibiu

- directorul Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Sibiu "

 

Adoptata în Sibiu, la 14 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

EFTIMIE COSTEIU