Hotărârea nr. 44/1998

HOTARIREA NR. 44 privind propunerile de numire ale Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale rezultate ca urmare a reorganizării Regiei de Gospodărie Comunală și Locativă Sibiu
98h44
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R . 44
privind propunerile de numire ale Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii Regiei de Gospodarie Comunala si Locativa Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta extraordinara din data de 14.04.1998,

Analizând raportul nr.19020/1998 al Comisiei pentru definitivarea programului de reorganizare al R.A.G.C.L. Sibiu - constituita prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.127/02.10.1997,

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1991, republicata, ale Ordonantei de Urgenta nr.30/1997 si ale Normelor metodologice pentru aplicarea acesteia,

În baza art.20, alin(2), litera’’g’’, ’’h’’ si ’’í’’ din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala si ale Ordonantei de Urgenta nr.22/1997, combinat cu art.28 din Legea nr.69/1991,

 

HOTARASTE:
 
 

Art.1.: Componenta numerica a Consiliilor de Administratie ale noilor societati comerciale sa fie formata din 5 (cinci) persoane, pe o perioada de 4 ani.

Art.2.: Numarul de consilieri locali care fac parte dintr-un Consiliu de Administratie este de minim 3 (trei).

Art.3.: Fiecare consilier va putea fi numit într-un singur Consiliu de Administratie al noilor societati comerciale.

Art.4.: Componenta nominala a Consiliilor de Administratie este urmatoarea:

a). Societatea comerciala cu profil distributia apei si serviciilor de canalizare:

- Cindrea Ioan

- Tarcea Nicolae

- Dragutoiu Iuliana

- Nadiu Lucian

- Niculescu Mircea

b). Societatea comerciala cu profil de productie si furnizarea energiei termice:

- Han Cornel

- Dobrescu Grigorie

- Vlad Vasile

- Cândea Constantin

- Gradinaru Ilie

c). Societatea comerciala cu profil administrarea domeniului public, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor:

- Ariton Ioan

- Cirica Nicolae

- Costeiu Eftimie

- Mitea Ilie

- Tuluc Gheorghe

d). Societatea comerciala care administreaza domeniul de transport public local:

- Suditu Gheorghe

- Olteanu Alexandru - Ioan

- Bogdan Gheorghe

- Martin Eugen

- Florian Dorel

e). Societatea comerciala care administreaza fondul locativ de stat:

- Balasoiu Amalia

- Maxim Aurel

- Marie Ioan

- Oprean Constantin

- Rosu Viorel

Art.5.: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se împuterniceste Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 14 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

EFTIMIE COSTEIU