Hotărârea nr. 42/1998

HOTĂRÂREA NR. 42 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 104/1997 (Modificată prin HCL NR. 233/2003)
98h42
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A N R . 42
privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.104/1997
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizând referatul nr. 8911/1998 al consilierilor Ilie Mitea, Ion Ariton, Gheorghe Tuluc si Alexandru Ioan-Olteanu, prin care se propune modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.104/1997, referitoare la concesionarea unui teren catre Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA Sibiu, precum si referatul serviciului de specialitate al Primariei ,

Vazând adresa nr.5407/1997 a Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA Sibiu si avizul Prefecturii Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, ale art. 20, alin. (2), lit.g, si o si ale art.84 si 86 din Legea nr.69/1991,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:
 

Art. 1. Se modifica art.1 al Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.104/1997 în sensul ca suprafata de teren de 894 mp, destinat constructiilor, se concesioneaza fara licitatie publica, la pretul de 28548,8 lei/mp în favoarea Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA Sibiu.

Suprafata de teren de 15906 mp de teren, destinat expozitiei, se da în folosinta gratuita, pe termen de 20 de ani Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA Sibiu.

Suprafetele de teren cuprinse la alin. 1 si 2 sunt situate în zona Padurea Dumbrava

( la ORACA) si cu nr.top. nou comasat 5574/4/3/1/1/2.

Art. 2.Directia Patrimoniu, DUAT si Directia Economica vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 
 

Adoptata în Sibiu, la 31 martie 1998.

 
PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA