Hotărârea nr. 41/1998

HOTARIREA NR. 41 privind modificarea Hotarârii nr. 99/1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h41
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 
 
H O T A R Â R E A   N R .41
privind modificarea Hotarârii nr. 99/1997
a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Având în vedere referatul nr. 11979/1998, al consilierului Aurel Maxim, prin care se propune modificarea articolului 2, din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin. (2), lit. g din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art. unic. Se modifica Hotarârea nr. 99/1997, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând ca articolul 2 sa aiba urmatorul cuprins:

Constructiile amplasate pe terenul în suprafata de 4348 mp., înscris în CF Sibiu nr.2192, cu nr.top. 3440/1 si 3441/1, pe care se va amplasa biserica ortodoxa, se vor demola ( garaje, magazii, baraci, etc.), cu exceptia imobilului situat în Sibiu, str. Constitutiei nr.26, în care sunt situate locuintele detinute de catre cele 8 familii, în cali tate de chiriasi.

La solicitarea chiriasilor, locuintele detinute de catre acestia se vor vinde, în conditiile Legii nr. 112/1995.

În cazul necesitatii demolarii îmobilului din str. Consitutiei nr.26, pentru utilitate publica, proprietarii acestuia vor putea fi despagubiti de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în conditiile legii.

Adoptata în Sibiu, la 31 martie 1998.

 

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA

 


                                                                                                                                                                                Anexa nr. 1
                                                                                                                                                                         la Hotarârea nr. 41/1997

 

 
DECLARATIE DE INTENTIE

 

Noi, cele cinci municipalitati: Dzierzgon - Polonia, Finspang - Suedia, Finsterwalde - Germania, Nordborg - Danemarca, Sibiu - România, am convenit sa dezvoltam si sa extindem cooperarea, sa stabilim parteneriate bilaterale si sa desfasuram actiuni.

Cele cinci Consilii Municipale se angajeaza sa întreprinda actiuni în scopul implementarii Planurilor de Actiuni atasate si sa conlucreze pentru a primi fonduri nationale si internationale pentru a avea finantarea necesara îndeplinirii strategiilor mentionate mai jos.

Obiectivele cooperarii noastre vor fi:

- promovarea întelegerii mutuale între politicienii - membrii alesi - ai celor cinci Consilii Municipale;

- promovarea întelegerii mutuale între membrii consiliilor de conducere ale camerelor de comert si ale organizatiilor partenere similare;

- promovarea schimburilor de experti, de know-how, de experienta cu finantare prin diferite fonduri nationale si internationale;

- promovarea schimburilor culturale bilaterale si multilaterale;

- promovarea cooperarii internationale între autoritatile administratiei publice locale si autoritati ale partenerilor din program.

Obiectivele vor trebui atinse prin actiuni concrete care vor fi întreprinse în urmatorii doi ani, în cadrul Planurilor de actiune atasate.

Acest acord de parteneriat va intra în vigoare imediat ce va fi ratificat de Consiliile Municipale ale celor cinci parteneri si imediat ce va fi obtinuta finantarea.

Participantii au stabilit de comun acord sa continue întocmirea aplicatiilor în vederea obtinerii finantarii de la Uniunea Europeana pentru programele Overture si PHARE.

Pentru implementarea Planului de Actiune Municipalitatea Nordborg va fi coordonatorul aplicatiei pâna la conferinta urmatoare, care va avea loc la Finspang, Suedia, spre sfârsitul anului 1997.

Dupa adoptarea în Consiliile Municipale aceasta Declaratie de Intentie va trebui semnata de primari la o întâlnire a politicienilor (câte doi din partea fiecarei municipalitati), care va avea loc cel târziu la sfârsitul lunii martie 1997.

 

Sibiu, 23 noiembrie 1996.

 


                                                                                                                                                                Anexa nr. 2
                                                                                                                                                       la Hotarârea nr. 41/1997

 
 

PLAN DE ACTIUNE
 

Acest plan de actiune a fost elaborat si acceptat în atelierele de lucru ale Euroconferintei de la Sibiu, România, 20-24 noiembrie 1996.

Cele cinci municipalitati au convenit asupra principiilor de cooperare interegionala în sensul internationalizarii.

 
Urmatoarele actiuni vor trebui realizate pentru politicieni:

1. Organizarea de schimburi si de cursuri de pregatire pentru consilierii alesi, în scopul întelegerii politicii regionale, a managementului public si a administratiei. Aceasta actiune ar trebui sa se desfasoare în primavara anului 1997, la Nordborg sau Finspang.

2. Primarii celor cinci municipalitati urmeaza sa participe la un seminar la Bruxelles, în martie 1997, asupra programului Overture si a altor programe si fonduri ale Uniunii Europene.

3. Se va crea la Sibiu un centru international de pregatire pentru tineri politicieni si functionari publici, în domeniul administratiei publice si al managementului în scopul promovarii cooperarii europene si al întelegerii mutuale. Sursele de finantare pot fi obtinute prin prouiecte de cofinantare cu Fondul Nordic Danez si fondurile Uniunii Europene.

 
Activitatile care urmeaza a fi organizate:

 
1. Organizarea unui Festival al Asociatiilor la Finspang cu participanti din partea celor cinci parteneri si finantare din programul Eurathlon al Uniunii Europene.

2. Organizarea a doua cursuri de pregatire la Sibiu si Dzierzgon cu lectori din Finspang si Nordborg, finantate de Fondul Democratic Danez.

3. Continuarea si extinderea cooperarii între asociatii. organizatii si institutii publice.

4. Solicitarea pe perioada scurta a unor experti din Finspang si Nordborg,care sa acorde asistenta Dzierzgonului si Sibiului în politica si management public.

5. Crearea unei structuri pentru asigurarea fluxului informational si a coordomnarii între institutii.

6. Crearea unei structuri pentru asigurarea fluxului de informatii între institutiile publice si asociatiile din Sibiu în scopul realizarii unei mai bune realizari a actiunilor care vor trebui desfasurate în cadru international.

 
Plan de actiune:

 
Noi, Consiliul Comercial Nordborg,

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu,

Asociatia pentru Dezvoltare Dzierzgon,

Biroul pentru Dezvoltare Economica Finsterwalde,

Biroul pentru Dezvoltarea Afacerilor si Comertului Finspang,

în cadrul întâlnirii oraselor partenere de la Sibiu, din 20-24 noiembrie 1996. am adoptat urmatorul plan:

In cadrul Cooperarii Europene am hotarât sa lucram în baza urmatorului plan de actiune, în spiritul întelegerii mutuale, al conceptului european asupra intreprinderilor mici si mijlocii si a mestesugarilor, încurajând prin aceasta dezvoltarea economiei locale si dezvoltarea socio-economica.

Continutul acestei cooperari se va baza pe urmatoarele directii:

- dezvoltarea afacerilor si a întreprinderilor, în special în domeniul serviciilor de consultanta, al cooperarii industriale, al dezvoltarii comrtului, al expozitiilor, etc;

- pregatirea si dezvoltarea resurselor umane;

- dezvoltarea socio-economica, în special în domeniul întelegerii mutuale între patron si angajati;

- cooperarea în domeniul îmbunatatirii cunostintelor asupra programelor Uniunii Europene de eficientizare a energiei;

- cresterea volumului de informatii asupra altor metode în domeniul agriculturii;

- cresterea volumului de informatii asupra turismului regional si local, luând în considerare conditiile geografice si traditiile culturale;

- cresterea volumului de informatii asupra comertului si afacerilor din cele cinci municipalitati sI regiuni, folosind tehnologii informationale moderne;

- promovarea noilor organizatii neguvernamentale în domeniul agriculturii.

Finantarea acestui plan de actiune va trebui sa se realizeze prin surse de finantare de la Uniunea Europeana, cum sunt programele de parteneriat PHARE, programul PHARE LIEN, alte programe ale Uniunii Europene, fonduri nordice si nationale.

Principiile de baza asupra caruia s-a convenit este ca întâlnirile si seminariile sa se desfasoare la un nivel rezonabil, în asa fel încât organizatia gazda sa poata acoperi cheltuielile.

Acest plan de actiune va trebui reevaluat pâna la sfârsitul anului 1998.