Hotărârea nr. 40/1998

HOTARIREA NR. 40 privind încheierea unor conventii si taxarea terenurilor apartinând domeniului public si privat al municipiului ocupate în prezent cu garaje si copertine
98h40
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T A R Â R E A N R . 40
privind încheierea unor conventii si taxarea terenurilor apartinând domeniului
public si privat al municipiului ocupate în prezent cu garaje si copertine
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizâ nd referatul nr. 13728/ 1998 , prin care dl. Consilier Gheorghe Tuluc, propune încheierea unor conventii si taxarea terenurilor apartinând domeniului public si privat al municipiului pe care sunt amplasate garaje si copertine,

Vazând Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nr.168/1997,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea moumentelor istorice si de arhitectura si al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului

In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului României nr.61/1997, precum si cu prevederile art.20, alin.(2), litera’’g’’ din Legea nr.69/1991,

In temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicata si modificata cu Ordonanta de Urgenta nr. 22/1997.

 

HOTÃ RÃSTE
 
Art.1. Pentru terenurile apartinând domeniului public si privat al statului ocupate cu copertine si garaje executate pâna la data de 31.12.1997, se vor încheia conventii, pentru perioada cuprinsa între 01.04.1998 si 31.12.2000 .

Art.2. Taxa pentru ocuparea terenurilor la care face referire art. 1 este de 2.100 lei/mp/luna. Modificarea taxei se poate face prin H.C.L.

Pentru perioada cuprinsa între 01.01.1998 - 31.03.1998, taxarea se va face conform Hotarârii 168/1997, a Consiliului Local Sibiu si suma va fi achitata înaintea semnarii conventiei.

Art.3. Garajele si copertinele care nu corespund ca aspect, amplasament , fiind executate pe cai de acces, zone verzi, peste traseele retelelor edilitare, adaugate unor constructii, sau construite din materiale inflamabile, precum si cele ai caror proprietari nu se prezinta pâna la data de 15.04.1998, pentru semnarea conventiilor în conditiile prezentei hotarâri, se vor demola.

Art.4. Directia Patrimoniu, Directia Economica si DUAT, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.
 
 
 

Datã î n Sibiu , la data de 31 martie 1998
 
 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA