Hotărârea nr. 4/1998

HOTARIREA NR. 4 privind derularea parteneriatului (asocierii) dintre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Fundatia Consortiul de Dezvoltare Locala Sibiu
98h4
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A Nr. 4
privind derularea parteneriatului (asocierii) dintre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Fundatia Consortiul de Dezvoltare Locala Sibiu

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 2244/1998, al Serviciului Relatii publice interne si internationale, prin care se propun masuri pentru derularea parteneriatului (asocierii) dintre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Fundatia Consortiul de Dezvoltare Locala Sibiu.

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, protectie

sociala, sportive si de agrement.

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.’’t1’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28, din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1.Derularea parteneriatului (asocierii) dintre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Fundatia 'Consortiul pentru Dezvoltare Locala' Sibiu, având ca obiect realizarea CENTRULUI COMUNITAR DE ASISTENTA ZI-NOAPTE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP SOCIAL, se face în baza Proiectului de program PHARE de dezvoltare a serviciilor sociale.

Art.2. Consiliul Local al MUnicipiului Sibiu în cadrul parteneriatului participa cu:

  • cladirea aflata în Sibiu, str. Iancu de Hunedoara nr.2, evaluata la 30000 ECU pentru primii doi ani de functionare;
  • experti din domeniul protectiei sociale ai Primariei, care colaboreaza cu institutiile abilitate la depistarea persoanelor cu probleme si la realizarea anchetelor sociale, participare care se evalueaza pentru I an (1997) la 4000 ECU si pentru al II-lea an (1998) la 8000 ECU;
  • hrana pe care batrânii greu transportabili, beneficiari ai serviciilor Cantinei de ajutor social a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmeaza sa o primeasca la domiciliu, în conditiile în care transportul se asigura de catre Fundatia C.D.L.; participarea Consiliului Local la costurile de functionare este evaluata la suma de 12475 ECU (în medie 20 persoane x 50 sesiuni asistenta / an x 12475 ECU / sesiune asistenta) pentru anul I de functionare (1997), respectiv 24950 ECU pentru anul II de functionare (1998) ( în medie 20 persoane x 100 sesiuni asistenta / an x 12475 ECU / sesiune asistenta);
  • propunerea în proiectul de buget pe anul 1999 a sumelor necesare functionarii Centrului, conform legislatiei în vigoare, dupa preluarea integrala a acestuia de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
Art.3. Se nominalizeaza d-nul consilier Alexandru - Ioan Olteanu pentru a face parte din consiliul de administratie al Proiectului.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu si functionarii primariei care vor primi sarcini precise în acest sens, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998

 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI