Hotărârea nr. 39/1998

HOTARIREA NR. 39 privind constituirea unei comisii pentru verificarea aplicarii Legii nr. 42/1990
98h39
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A   N R .39
privind constituirea unei comisii pentru verificarea aplicarii Legii nr. 42/1990

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizând propunerea consilierilor Alexandru-Ioan Olteanu, Iuliana Dragutoiu si Aurel Maxim, precum si scrisoarea depusa în sedinta Consiliului Local din data de 26.02.1998, de catre ’’Asociatia Sibiu - Decembrie 1989’’,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(61) din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 
HOTARASTE:
 

Art. 1. Se constituie o comisie pentru verificarea aplicarii Legii nr. 42/1990, formata din presedintii urmatoarelor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu: Comisia sociala, Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, si Comisia pentru servicii publice si comert, care îsi va desfasura activitatea pe o perioada de trei luni.

Art.2.: Comisia prevazuta la art.1 va analiza problemele revolutionarilor si stadiul aplicarii Legii nr.42/1990 si va propune Consiliului Local si Primariei masurile necesare.

Art.3.: Comisia îsi va stabili un regulament de functionare si va beneficia de birotica necesara din partea Primariei Sibiu.

Art.4.: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de catre comisia numita si Primarul Municipiului Sibiu.

 

 

Adoptata în Sibiu, la 31 martie 1998

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA