Hotărârea nr. 37/1998

HOTARIREA NR. 37 privind repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr.1
98h37
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 
HOTARÂREA NR.37
privind repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr.1
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din 31 martie 1998,

Analizând referatul nr. 2309/1998 al Directiei Patrimoniu, prin care se propune repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Tribunei, nr.1, cu destinatia stabilita prin Hotarârea Consiliului Local al Muncipiului Sibiu nr.17/1997 - sediu de partid,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), litera’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARÂSTE:
 

Art.1.: Se aproba repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Tribunei, nr.1, în suprafata de 46,90 mp., catre P.S.D.R. cu destinatia ’’sediu de partid’’.

Art.2.: Directia Patrimoniu si Agentia Fond Locativ, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 31 martie 1998

 

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA