Hotărârea nr. 35/1998

HOTARIREA NR. 35 privind amplasarea unei placi comemorative si acordarea denumirii Emil Cioran unei strazi
98h34
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

H O T A R Â R E A N R . 35
privind amplasarea unei placi comemorative si acordarea denumirii Emil Cioran unei strazi

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizînd referatul nr.11405/1998, al consilierilor Iuliana Dragutoiu si Alexandru Ioan Olteanu si studiind Agenda culturala 1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu - Primariei Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si al Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,

In conformitate cu art. 20, alin (2), lit.’’m1’’ din Legea nr.69/1991,

In temeiul art.28 din Legea nr .69 /1991 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se va comanda realizarea unei placi comemorative ,, În aceasta casa a locuit, în tineretea sa, scriitorul si filozoful EMIL CIORAN,,. Montarea placii se va face pe fatada casei din strada Tribunei nr.25.

Art. 2. Se acorda numele ,, Emil Cioran ,, strazii cuprinsa între Piata Unirii si strada Dr. Stânca, din municipiul Sibiu.

Art. 3. Dezvelirea placii comemorative si a placii cu noul nume al strazii se va integra manifestarilor ocazionate de ,, Zilele internationale Emil Cioran ,, din 1-3 mai 1998.

Art. 4. Primarul Municipiului Sibiu, Directia Economica, Directia Tehnica si Directia Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 
 

Adoptata în Sibiu, la 31 martie 1998

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA