Hotărârea nr. 34/1998

HOTARIREA NR. 34 privind stabilirea nivelurilor minime obligatorii ce urmeaza a fi înscrise în declaratia de impunere pentru veniturile obtinute din închirierea de apartamente si terenuri
98h34
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

H O T A R Â R E A N R . 34
privind stabilirea nivelurilor minime obligatorii ce urmeaza a fi înscrise în declaratia de impunere pentru veniturile obtinute din închirierea
de apartamete si terenuri
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizând referatul nr.11345/1998, al Directiei Economice, cu privire la stabilirea nivelurilor minime obligatorii ce urmeaza a fi înscrise în declaratia de impunere pentru veniturile obtinute din închirierea de terenuri si apartamente situate în blocuri si case,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(1), litera ’’b’’ si art.24, alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României, nr.85/1997, ale art.62 din Legea nr.27/1994, precum si cu prevederile art.20, alin.(2), litera’’f’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se aproba nivelurile minime obligatorii ce urmeaza a fi înscrise în declaratia de impunere, pentru veniturile obtinute din închirieri de terenuri si de apartamente situate în blocuri si case, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2.: Fac exceptie de la prevederile art.1 contractele de închiriere încheiate în baza Legii nr.5/1973, care se încadreaza la cap.III, privind protectia chiriasilor, art.7 din Legea nr.112/29 noiembrie 1995 si care s-au prelungit prin efectul Legii nr.17/1994.

Art.3.: Dispozitiile art.1. si 2, sunt aplicabile începând cu trimestrul I al anului 1998.

Art.4.: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de catre Directia Economica si Directia Patrimoniu.

 

Adoptata la Sibiu, la data de 31 martie 1998

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA

 

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL                                                                                                                       ANEXA NR.1
MUNICIPIULUI SIBIU                                                                                                                 la Hotarârea nr.34/1998

 

 

                                                                                                                                                                    lei/mp/luna 

Nr.

crt.

Forma de închiriere
Zona A Zona B Zona C Zona D
1. Închirieri de apartamente:

situate în blocuri de locuinte si case de locuit:

a). de la persoana fizica la persoana fizica.

b). de la persoana fizica la persoana juridica.

NOTA: pentru camerele mobilate se acorda o reducere de 20% conform Ordonantei de Urgenta nr.85/97 art.24, alin.(1).

8.000

12.000

7.000

11.000

6.000

10.000

4.000

8.000

2. Închirieri de ternuri:

a). de la persoana fizica la persoana fizica

b). de la persoana fizica la persoana juridica

4.000

6.000

3.500

5.000

3.000

4.000

2.000

3.000

3. Închirieri de apartamente pentru: 

- desfasurarea de activitati comerciale

- prestari servicii

- depozitare si altele

NOTA: Acestea se pot face numai daca proprietarul a obtinut schimbarea în conditiile legii a destinatiei spatiului cu respectarea activitatii comerciale aprobate în actulemis pentru aceasta schimbare.

30.000

25.000

20.000

25.000

20.000

15.000

20.000

15.000

10.000

10.000

8.000

6.000

4. Închiriere de case pentru: 

- desfasurarea de activitati comerciale

- prestari servicii

- depozitare si altele

50.000

40.000

30.000

45.000

35.000

25.000

40.000

30.000

20.000

30.000

20.000

10.000

  

La calcularea veniturilor supuse impozitarii se vor avea în vedere suprafetele utile înscrise în contractele de închiriere.