Hotărârea nr. 32/1998

HOTĂRÂREA NR. 32 privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Sibiu si înfiintarea de societati comerciale (Modificată prin HCL NR. 43/1998)
98h32
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
H O T A R Â R E A N R . 32
privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si
Locativa Sibiu si înfiintarea de societati comerciale
 

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998, Analizînd referatul nr.8824/20.02.1998 precum si propunerea din data de 30.03.1998 a Comisiei pentru definitivarea programului de reorganizare al R.A.G.C.L. Sibiu - constituita prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.127/02.10.1997,

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, ale Ordonantei de Urgenta nr.53/1997 pentru modificarea si completarea Ordonatei de Urgenta a Guvernului nr.30/1997,

In baza art.20, alin (2), lit.’’h’’, ’’i’’, ’’j’’, ’’k’’si ’’l’’ din Legea nr.69/1991,

In temeiul art.28 din Legea nr .69 /1991, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1.: R.A.G.C.L. Sibiu se reorganizeaza, prin divizare, ca societati comerciale pe actiuni care vor avea actionar unic Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art. 2.: Structura reorganizata a R.A.G.C.L. va cuprinde urmatoarele societati comerciale:

a). o societate care are în structura de productie administrarea domeniului public, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor.

b). o societate care are în structura de productie distributia apei si serviciilor de canalizare.

c). o societate care sa administreze domeniul de transport public local.

d). o societate de productie si furnizare a energiei termice.

Art. 3.: Administrarea fondului locativ de stat se constituie ca serviciu public în cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.4.: R.A.G.C.L.Sibiu va proceda la inventarierea patrimoniului actualei regii, faptic si valoric, cu delimitarea clara a patrimoniului public si privat administrat potrivit legii, va analiza pe baza de bilant pe anul 1997 cu exemplificarea expresa a debitorilor si creditorilor, a tuturor obligatiilor generate de regimul contractual si creantele înregistrate.

Art.5.: R.A.G.C.L. Sibiu va întocmi pentru fiecare societate comerciala ce urmeaza sa se constituie, urmatoarele:

- lista patrimoniului aferent fizic si valoric;

- numar de personal, pentru fiecare activitate;

- lista investitiilor în curs de derulare;

- lista litigiilor în curs.

Art.6.: R.A.G.C.L. Sibiu va elabora proiectul statutului de organizare si functionare a fiecarei societati comerciale ce se organizeaza din actuala regie.

Statutul de organizare si functionare al fiecarei societati comerciale se va aproba prin hotarâre a Consiliului Local pâna la data de 9 aprilie 1998.

Art.7.: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceste Comisia pentru definitivarea programului de reorganizare a R.A.G.C.L. Sibiu, Primaria Municipiului Sibiu si R.A.G.C.L. Sibiu.

 

Adoptata în Sibiu, la 31 martie 1998

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA