Hotărârea nr. 28/1998

HOTARIREA NR. 28 privind aprobarea delegarii d-lui ing. Adrian Bucura, seful Serviciul Informatica, din cadrul Primariei Municipiului Sibiu, la Seminarul Anual al Asociatiilor Oraselor Informatizate
98h28
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T A R Â R E A N R .28
privind aprobarea delegarii d-lui ing. Adrian Bucura, seful Serviciul Informatica, din cadrul Primariei Municipiului Sibiu, la Seminarul Anual al Asociatiilor Oraselor Informatizate

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02. 1998,

Analizând referatul nr.7845/1998 al Serviciului Relatii Interne si Interntionale al Primariei, prin care se propune aprobarea participarii d-lui ing. Adrian Bucura la Seminarul Anual al Asociatiilor Oraselor Informatizate, ce va avea loc în Grecia orasul Amaroussion, în perioada 4 - 7 martie 1998,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.781 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1.: Se aproba participarea d-lui Adrian Bucura, la Seminarul Anual al Asociatiilor Oraselor Informatizate, Amaroussion - Grecia, în perioda 4 - 7 martie 1998.

Art.2.: Serviciul Relatii Interne si Internationale din cadrul Primariei Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri,în sensul stabilirii legaturilor cu organizatorii si discutarii programului.

 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC