Hotărârea nr. 27/1998

HOTĂRÂREA NR. 27 privind modul de administrare a terenului extravilan preluat de la S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Sibiu, situat în Zona Nord a municipiului Sibiu (Completată și modificată prin HCL NR. 58/1998)
98h27
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R A R E A N R . 27
privind modul de administrare a terenului extravilan preluat de la S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Sibiu, situat în Zona Nord a municipiului Sibiu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând referatul nr.5653/1998, al Serviciului Administrare Patrimoniu, prin care se propune modul de administrare a terenului proprietate a Statului Român, în suprafata de 228,28 ha, preluat de S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordini publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991, precum si cu prevederile art.20, lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.: Suprafata de 218,58 ha, cu destinatia agricola din terenul agricol extravilan, preluat de la S.C. Agroindustriala S.A. Sibiu, se va închiria fara licitatie publica la S.C. Agroindustriala S.A. Sibiu, pâna la ridicarea recoltei din anul 1998, dupa care se va închiria prin licitatie publica.

Art.2.: Directia Patrimoniu si Directia Economica, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 
 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC