Hotărârea nr. 26/1998

HOTARIREA NR. 26 privind repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Avram Iancu, nr.8
98h26
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A N R .26
privind repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Avram Iancu, nr.8

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02. 1998,

Analizând referatul nr.1865/1998 al Directiei Patrimoniu, prin care se propune repartizarea spatiului situat în Sibiu, str. Avram Iancu, nr.8, revistei Euphorion,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera ’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 
HOTARASTE:
 

Art. 1.: Se repartizeaza spatiul situat în Sibiu, str. Avram Iancu, nr.8, în suprafata de 41,30 mp., Revistei Euphorion.

Art.2.: Directia Patrimoniu si Agentia Fond Locativ Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC