Hotărârea nr. 25/1998

HOTARIREA NR. 25 privind autorizarea amplasarii si functionarii chioscurilor pe terenuri proprietate privata
98h24
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 
HOTÃRÂREA NR.25
privind autorizarea amplasarii si functionarii chioscurilor
pe terenuri proprietate privata
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 22 februarie 1998,

Analizând referatul nr.40258/12.11.1997 prin care Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului propune unele masuri menite sa conduca la cresterea calitatii estetice stradale prin îmbunatatirea aspectului chioscurilor amplasate pe terenuri proprietate privata,

Vãzând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protectia mediului înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã.

In conformitate cu prevederile art.20 lit."m' din Legea nr.69/1991

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

H O T Ã RÃ S T E:

 

Art.1.: Autorizarea din punct de vedere constructiv si al functionarii pentru chioscurile amplasate pe terenul proprietate privata se va face dupa cum urmeaza:

a.pentru chioscurile corespunzatoare din punct de vedere urbanistic se va emite autorizatie de construire si totodata autorizatia de functionare.

b.chioscurile necorespunzatoare din punct de vedere urbanistic ce se pot aduce la stare corespunzatoare prin unele lucrari de remediere se vor autoriza pentru functionare, pâna la 31.07.1998 cu avizul DUAT.Pâna la data de 31.07.1998 se va obtine de catre proprietari autorizatia de construire pentru lucrarile de remediere.

c.chioscurile necorespunzatoare se vor autoriza pentru functionare pâna la 31 iulie 1998 cu avizul DUAT urmând ca ân acest interval de timp sa se obtina de catre cei interesati autorizatie de construire pentru constructie noua corespunzatoare exigentelor urbanistice.

Art.2.: Cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Consiliului Local nr.20 din 17 martie 1994 privind autorizarea amplasarii si functionarii chioscurilor,rulotelor si mobilierului comercial stradal.

Art. 3.: Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Corp Control Comercial vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

Adoptatã în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC