Hotărârea nr. 24/1998

HOTARÂREA NR.24 privind autorizarea amplasarii si functionarii comertului stradal, al rulotelor comerciale si al comertului ambulant
98h23
JUDETUL SIBIU
ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARÂREA NR.24
privind autorizarea amplasarii si functionarii comertului stradal, al rulotelor comerciale si al comertului ambulant
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizand referatul nr.40258/12.11.1997 prin care Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului propune unele masuri menite sa conduca la cresterea calitatii estetice stradale prin imbunatatirea aspectului mobilierului comercial stradal si a rulotelor comerciale,

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art.(20), lit."m'' din Legea nr.69/1991, ale art.(3), litera ''g'' din Legea nr.50/1991, republicata,

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Amplasarea mobilierului comercial stradal (tonete, mese expunere etc.) si rulotelor destinate activitatii comerciale se va putea face numai in baza aprobarii Primarului Municipiului Sibiu, la propunerea Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Art. 2.: Se va autoriza comertul ambulant numai in urmatoarele zone din municipiul Sibiu:
a. comertul ambulant cu diverse obiecte de ocazie numai in Piata Obor;
b. comertul cu flori in : pietele agroalimentare si in alte locuri stabilite de DUAT, aprobate de Primarul Municipiului Sibiu;
c. activitatea de reparat si incarcat brichete: in pietele agroalimentare in locurile stabilite de administratia pietelor;
d. locurile de amplasare pentru tonete mobile si mese expunere pentru vanzarea presei si carte se vor aproba de Primarul Municipiului Sibiu, la propunerea Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
e. comertul cu obiecte de artizanat: pe platforma asfaltata din partea dreapta a aleii de acces inspre Gradina Zoologica

Art.3.: Suprafata de teren ocupata de mobilierul comercial stradal pentru care se vor intocmi contractele de inchiriere reprezinta aria construita, conform STAS in vigoare. Pentru rulote, suprafata ocupata se calculeaza in functie de dimensiunile acestora.

Art. 4.: Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciul Corp Control Comercial si Directia Patrimoniu vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC