Hotărârea nr. 23/1998

HOTARIREA NR. 23 privind rapoartele de expertiza întocmite în vederea delimitarii sau partajarii imobilelor aflate în indiviziune
98h23
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARÂREA NR.23
privind rapoatele de expertiza întocmite în vederea delimitarii sau partajarii
imobilelor aflate în indiviziune
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând propunerea Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art.728 din Codul civil si al art.84, alin.(3) din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1998,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se însuseste raportul de expertiza cuprins în Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2.: Nu se însuseste raportul de expertiza cuprins în Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3.: Serviciul juridic - contencios se va îngriji de punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri si de comunicarea ei catre instanta judecatoreasca.

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC

 

 

JUDETUL SIBIU ANEXA NR.1,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

S I T U A T I A
 
expertizelor întocmite coform art.84 alin.3 din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulatie si a sultelor în litigiile privind schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate în indiviziune,

renuntarile la drepturi sau recunoasterea de drepturi în favoarea tertelor persoane, însusite de catre Consiliul Local

 
 
Nr.
crt.
Nr. dosar
instanta
Coproprietari
cote
Adresa
Nr.
camere
Valoarea
de
circulatie
-mii lei-
Sulta
cuvenita
-mii lei-
Supraf.
teren
-mp-
OBSERVATII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5699/1997
Roth Maria
Caldarar Maria
Schermer Maria
Chisu Marius
Statul Român
-teren-
6/48
33/48
2/48
7/48
33/48
Florilor
nr.38
3
81.333,2
17.813
378
Se însuseste raportul de expertiza cu plata sultei de catre numita Caldarar Maria catre Statul Român, conform cotei de proprietate a acesteia asupra terenului, respectiv 33/48. Sulta cuvenita Statului Român este de 17.813.000 lei.