Hotărârea nr. 221/1998

HOTARIREA NR. 221 privind aprobarea Protocolului pentru efectuarea studiului exploatării serviciilor publice de apă-canal în municipiul Sibiu
98h221
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A NR. 221
privind aprobarea Protocolului pentru efectuarea studiului exploatării serviciilor publice de apă-canal în municipiul Sibiu


 


Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.12.1998,

Analizând oferta Societăţii LYSA SA, cu sediul la 15-27, rue de Port-9202 Nanterre-France,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, lit.”g” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTEArt.1 Se aprobă încheierea Protocolului pentru efectuarea studiului exploatării serviciilor publice de apă-canal, între părţile:

    1. Municipiul Sibiu, reprezentant de Primar-av. Dan Condurat, Consiliul Local al Municipiului Sibiu ca unic acţionar.
    2. Societatea LYSA SA (Lionnaise des eaux Servicii Asociate).
    3. SC Apă-Canal SA.
Art.2 Costul studiului va fi suportat de către Societatea LYSA SA care nu-l va putea include în capitalul social al SC Apă-Canal SA Sibiu.

Art.3 Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi SC Apă-Canal SA vor putea contribui la efectuarea studiului cu documentaţii, experţi, birotică, logistică etc., lucrări care vor fi valorizate şi incluse în costul studiului.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu şi Directorul general al SC Apă-Canal SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 22.12.1998.
 
 

Preşedinte
Viorel Roşu

Secretar
Silviu Nica