Hotărârea nr. 22/1998

HOTARIREA NR. 22 privind reglementarea situatiei chioscurilor din ZONA TEATRU Sibiu
98h22
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R A R E A N R . 22
privind reglementarea situatiei chioscurilor din ZONA TEATRU Sibiu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând propunerea consilierilor Gheorghe Tuluc, Cornel Han, Teodor Ancuta, Constantin Oprean, Grigorie Dobrescu si Alexandru - Ioan Olteanu,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, precum si cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’, ’’m’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.: Se aproba autorizarea functionarii chioscurilor situate în Sibiu, ZONA TEATRU, care au contracte de închiriere, autorizatie de construire conform PUD -ului aprobat si si-au îndeplinit obligatiile fata de Asociatia Comerciantilor din Sibiu, pâna la data de 30.05.1998, cu conditia prezentarii angajamentului colectiv de finalizare a statiei bus pâna la aceeasi data.

Autorizarea functionarii se va face începând cu data adoptarii prezentei hotarâri.

Art.2.: Directia Patrimoniu, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directia Economica, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC