Hotărârea nr. 216/1998

HOTARIREA NR. 216 privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință
98h216
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 216
privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, prin care se propune repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată,privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTEArt.1 Se dau în chirie pe o perioadă de 10 ani spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Sibiu, str.Turnului nr.12 şi str.Târgul Vinului nr.14, astfel:

-spaţiul din str.Turnului nr.12 - Asociaţiei ’’Sibiu Decembrie 89’’;

-spaţiul din str.Târgul Vinului nr.14- Asociaţiei ’’Pentru Cinstirea Eroilor Martiri 22 Decembrie 89’’;

Art.2 Chiria aferentă spaţiilor se va plăti conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care se stabilesc chiriile pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

Art.3 Asociaţia ’’Sibiu Decembrie 89’’ poate desfăşura şi alte activităţi, conform statutului.

Art.4 Foştii beneficiari ai contractelor de închiriere a spaţiilor sunt obligaţi să le predea în condiţii normale de curăţenie şi cu inventarul complet (prize, corpuri de iluminat, obiecte sanitare).

Art.5 Repartizarea spaţiilor cuprinse în art.2 şi art.3 s-a făcut conform protocolului din anexa 1 ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6 Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str.Bruckenthal nr.2, se repartizează Direcţiei Sanitare a Judeţului Sibiu, pentru Dispensarele comasate nr.1 şi nr.2.

Art.7 Repartiţiile pentru spaţiile mai sus menţionate se vor acorda începând cu data de 01.01.1999. iar contractul cu Direcţia Sanitară se va încheia conform art.6 din Protocol.

Art.8 Direcţia Patrimoniu şi SC URBANA SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica