Hotărârea nr. 214/1998

HOTARIREA NR. 214 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.183/1998
98h214
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  N R .214
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.183/1998


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 decembrie 1998,

Analizînd referatul nr.49973/1998, al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prin care se propune modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sibiu nr.183/1998,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit. e din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE:


 
 

Articol unic: Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.183/1998, urmând ca articolul 2 al acesteia să aibă următorul cuprins:

“Art.2.: Se aprobă cuantumul cheltuielilor pentru organizarea ORĂŞELULUI COPIILOR - 1998, în sumă de 90.000.000 lei de la capitolul 63 din bugetul local.”
 
 

Adoptată în Sibiu, la data de 17.12.1998.


Preşedinte,
Amalia Bălăşoiu

Secretar,
Silviu Nica