Hotărârea nr. 213/1998

HOTARIREA NR. 213 privind aprobarea proceselor verbale încheiate de comisia abilitată inclusiv a prețurilor de vânzare, negociate pentru spațiile comerciale care fac obiectul Hotărârilor Guvernului României nr. 389/1996 și 505/1998
98h213
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 213
privind aprobarea proceselor verbale încheiate de comisia abilitată inclusiv a preţurilor de vânzare, negociate pentru spaţiile comerciale care facobiectul Hotărârilor Guvernului României nr. 389/1996 şi 505/1998
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinta ordinară din data de 17.12.1998,

Având în vedere referatul nr.53997/1998, al Comisiei de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor comerciale prin care după parcurgerea etapizată a întregii proceduri s-a trecut la negocierea preţului de vânzare şi la încheierea proceselor verbale cu comercianţii cumpărători,

În baza art. 20 alin.(2), lit.“g“ din Legea nr.69/1991, ale Hotărârilor Guvernului României nr.389/1996 şi nr.505/1998 şi ale Hotărârilor Consiliului Local nr.135/1998 şi nr.191/1998 şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului României nr.505/1998.

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă procesele verbale încheiate şi preţurile negociate cu comercianţii de către Comisia de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor comerciale conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Preţurile negociate în lei şi transformate, în procesul-verbal în D.M. la cursul zilei de 7.12.1998, se vor achita în lei, la cursul zilei în care se va face plata având la bază suma exprimată în D.M. menţionată în procesele verbale semnate de către părţi şi înregistrate la S.C. “ URBANA “ S.A. conform anexei prevăzute la articolul 1.

Art.3 S.C. URBANA S.A şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prvederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Presedinte
Amalia Balasoiu

Secretar
Silviu Nica
 
 


Anexa nr.1
 
 

Nr.
crt.
Nr.de înreg.a procesului verbal la S.C. URBANA S.A.
Adresa spaţiului
Deţinător legal
Preţul din expertiză
- lei -
Preţ negociat

-lei -

1.
2711
Parc Tineretului 

bl. 9

S.C. Nina SRL 35.999.408 43.200.000 
2.
2715
Cart.Ştrand bl.8 S.C.Farmacia S-SRL 542.877.982 594.000.000
3.
2714
B-dul V.Milea nr. 1 Coop.Tehnica Nouă 145.641.231 175.000.000
4.
2716
Parc Tineretului Bl. 9 S.C. Covtex S.A. 356.935.155 428.400.000
5.
2711/A
Valea Aurie bl. 33 S.C. Imsat S.A. 242.300.000 242.300.000
6.
2712
Parc Tineretului bl.9 S.C. Limorom S.R.L. 174.153.134 209.000.000