Hotărârea nr. 212/1998

HOTARIREA NR. 212 privind achiziţionarea lucrarii “Sibiu ghid cultural - turistic”
98h212
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 212
privind achiziţionarea lucrarii “Sibiu ghid cultural - turistic”


 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr. 53627/1998 al Direcţiei Economice şi al Serviciului Relaţii Publice Interne şi Internaţionale, prin care se propune achiziţionarea a 100 de bucăţi din lucrarea “ Sibiu ghid cultural - turistic” editat de Casa de Cultură FF PRESS - Bucureşti,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit. “e” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTEArt.1 Se aprobă achiziţionarea a 100 de bucăţi din lucrarea “Sibiu ghid cultural - turistic” editat de FF PRESS - Bucureşti.

Contravaloarea se suportă de la cap. 51- Cheltuieli de protocol.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Publice Interne şi Internaţionale şi Serviciul Administrativ.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Presedinte
Amalia Balasoiu

Secretar
Silviu Nica