Hotărârea nr. 211/1998

HOTARIREA NR. 211 privind puctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Sibiu referitorla cauza din dosarul nr.3406/1996 pe rolul Curții Supreme de Justiție
98h211
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A   NR. 211
privind puctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Sibiu referitorla cauza din dosarul nr. 3406/1996 pe rolul CurĂžii Supreme de JustiĂžie


 Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 17.12.1998,

Având În vedere referatul DirecÞiei AdministraÞie Publicã Localã a Primãriei Municipiului Sibiu nr. 53859/1998, prin care se prezintã solicitarea CurÞii Supreme de JustiÞie de a fi continuatã sau nu judecarea În dosarul nr.3406/1996 dupã retragerea recursului În anulare de cãtre Procurorul General.

În conformitate cu prevederile art.330 Cod procedurã civilã, ale art.5 ºi ale art.20, alin.(2), lit."g" din Legea nr.69/1991,

În temeiul art 28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

HOTÃRêTEArt.1 Se continuĂŁ judecarea cauzei din dosarul nr.3406/1996 aflat pe rolul CurĂžii Supreme de JustiĂžie referitor la imobilul situat ĂŽn Sibiu, str. NouĂŁ nr.2.

Art.2 Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri se Însãrcineazã Serviciul Contencios-Administrativ din cadrul Primãriei Municipiului Sibiu.
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 

Presedinte
Amalia Balasoiu

Secretar
Silviu Nica