Hotărârea nr. 210/1998

HOTARIREA NR. 210 privind modificarea Anexelor 6A și 6B din Hot Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/21.10.1998
98h210
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 210
privind modificarea Anexelor 6A şi 6B din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/21.10.1998



Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinara din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.53195/1998 al Direcţiei Tehnice şi al Direcţiei Economice din Primaria Municipiului Sibiu, prin care se propune modificarea Anexelor 6A şi 6B la care se face referire în art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/21.10.1998,

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(2), lit.”e”, din Legea nr.69/1991 republicată, ale Ordonanţei de Urgenţă nr.14/1998, ale art.29, alin.(4) şi (10) din Legea nr.72/1996 a Finanţelor Publice precum şi ale art.34 din Legea nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998,

În temeiul prevederilor art.28, din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală ,
 
 

HOTĂRĂŞTE :


 
 

Art.1 Se modifică Anexele 6A şi 6B la care se face referire în art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.159/21.10.1998, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Direcţia Tehnica, Direcţia Economica şi SC Apă-Canal SA Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica