Hotărârea nr. 21/1998

HOTARIREA NR. 21 privind reglementarea juridica la 5 (cinci) apartamente de la blocul nr.l din statiunea Paltinis Sibiu
98h24
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

HOTA RÂ REA NR. 21
privind reglementarea juridica la 5 (cinci) apartamente de la blocul nr.l
din statiunea Paltinis Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 26.02.1998,

Analizâ nd referatul nr. 44191 / 1998, întocmit de Comisia sociala de repartizare a locuintelor, având în componenta pe domnii consilieri: Ioan Cindrea, Eugen Martin, Lucian Cusnir, Amalia Balasoiu, Ilie Mitea, Constantin Oprean si Gheorghe Suditu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administratie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii

publice, respectarea drepturilor si a libertãtilor cetãtenilor.

Având în vedere prevederilor art. 20, alin. 2 lit. “ g “ si “ y “ din Legea nr. 69/1991,

Î n temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, privind administrat ia publica locala , modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 
HOTÃRÃSTE:
 

Art.1.: Se modifica destinatia initiala a locuintelor din Statiunea Paltinis, blocul nr. 1,5 (cinci) apartamente din LOCUINTE DE SERVICIU în LOCUINTE DE INTERVENTIE .

Art.2.: Locuintele de interventie vor fi închiriate numai pe baza repartitiei emise de cãtre Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.3.: Directia Patrimoniu si R.A.G.C.L. Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC