Hotărârea nr. 209/1998

HOTARIREA NR. 209 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1998
98h209
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A   NR . 209
privind rectificarea bugetului de venituri Âşi cheltuieli pe anul 1998


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽ n sedinta ordinara din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.54073/1998 al DirecÞiei Economice, prin care se propune aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998,

În conformitate cu prevederile art. 29 al 4 ºi 10 din Legea finanþelor publice nr. 72/1996, ale art. 34 al 3 din Legea nr.109/1998, privind bugetul de stat pe anul 1998 ºi ale art. 32 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 48 /1998 ºi ale art.20, alin.(2), lit. "e " din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

HOTARASTEArt.1 Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 conform anexei nr. 1 , care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 cu sumele ce se vor încasa la venituri proprii peste cele aprobate, prin majorarea creditelor la Capitolele : 51.02- Autoritãþi executive ,în procent de pânã la 30%,57.02 -Învãþãmânt,în procent de pânã la 20%, 63.02 -Servicii ºi dezvoltare publicã,în procent de pânã la 50% ( din care 25% pentru material dendrologic ºi 25% pentru subcapitolul Iluminat public)din sumele ce se vor încasa suplimentar , în funcþie de necesitãþi ºi solicitãri .

Art.3 DirecÞia Economicã va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 17.12.1998
 
 

PreÂşedinte
Amalia BĂŁlĂŁÂşoiu

Secretar
Silviu Nica


Anexa nr 1
 


Rectificarea bugetului de venituri Âşi cheltuieli conform
O.G. nr 14/1998 si a art. 34 din Legea nr. 109/1998 a Bugetului de Stat

- mii lei-
Capitol
articol
aliniat
Denumire indicatori
Program iniĂžial
InfluenĂže
Program
rectificat
  VENITURI 
60.608.018
1.529.603
62.137.621
48.02 VENITURI PROPRII 
24.078.515
1.529.603
25.608.121
         
030204 Impozit din ĂŽnchirieri
1.556.000
193.265
1.749265
030206 Impozit din dobânzi
1.178.000
143.145
1.321.145
030208 Impozit persoane fizice nesalariate
4.188.518
977.712
5.166.230
030230 Alte impozite Âşi taxe de la populaĂžie
450.000
4.161
454.161
080230 Alte impozite directe
1.047.000
211.320
1.258.320
         
  CHELTUIELI 
60.608.018
1.529.603
62.137.621
         
63.02 SERVICII SI DEZV. PUBLICA
31.789.518
715.103
32.504.621
20 Cheltuieli materiale
9.864.518
715.103
10.579.621
63.02.02 IntreĂžinere , reparaĂžii strĂŁzi
2.729.000
325.000
3.054.000
63.02.03 Iluminat
3.171.000
188.103
3.359.103
63.02.04 Salubritate
2.070.000
150.000
2.220.000
63.02.05 IntreĂžinere zone verzi
1.200.000
52.000
1.252.000
70 Cheltuieli de capital
8.133.000
-
8.133.000
63.02.09 Alimentare cu apĂŁ Sadu +PĂŁltiniÂş
3.360.253
+766.297
4.126.550
63.02.11 Canalizare
2.077.640
-335.521
1.742.119
63.02.50 Alte activitĂŁĂži de dezv. publicĂŁ
2.132.257
-430.776
1.701.481
  -investiĂžii din transferuri
1.989.257
-430.776
1.558.481
  - Modernizare str. Ocnei
1.267.835
-22
1.267.813
  -Modernizare B-dul Victoriei 
615.000
-443.218
171.782
  -Pod PECO
105.000
-
105.000
  -chelt proiectare LTE Strand
790
+12.464
13.254
  -chelt proiectare extindere canaliz
632
-
632
57.02 INVATAMINT
7.444.000
856500
8.300.500
  -GradiniĂža nr. 5
95.000
10.000
105.000
  -GrĂŁdiniĂža nr. 18
24.000
6.000
30.000
  -GrĂŁdiniĂža nr. 26
32.000
4.500
36.500
  -Gradinita nr. 21
32.000
8.500
40.500
  -GrĂŁdiniĂža nr. 37
22.400
-1.000
21.400
  - GrĂŁdiniĂža nr. 28
27.000
5.000
32.000
  -Gradinita nr. 29
103.000
10.000
113.000
  -GrĂŁdiniĂža nr. 33
105.000
15.000
120.000
  -GrĂŁdiniĂža nr . 38
79.000
10.000
89.000
  -Gradinita nr. 41
76.000
10.000
86.000
  -GrĂŁdiniĂža nr 42 
120.000
10.000
130.000
  -GrĂŁdiniĂža nr 43
150.000
10.000
160.000
  - Gradinita nr. 45
12.000
3.500
15.500
  -Liceul teologic baptist
15.000
5.000
20.000
  -CEB SC. generala nr. 1
1.685.306
200.000
1.885.306
  - Liceul de arta
110.000
10.000
120.000
  -Casa corpului didactic
25.000
-700
24.300
  - Liceul O. Goga 
160.000
60.000
220.000
  - Grup scolar economic
240.000
20.000
260.000
  - Grup scolar pedagogic
165.000
30.000
195.000
  -Grup scolar ind. usoara
227.000
40.000
267.000
  - Grup scolar Independenta
200.000
147.700
347.700
  -Grup scolar industria lemnului
170.000
15.000
185.000
  -Grup scolar constructii de masini 
140.000
20.000
160.000
  -Grup Âşcolar sanitar
136.000
3.000
139.000
  -Grup scolar constructii
295.000
45.000
340.000
  -Grup scolar transport CFR
160.000
35.000
195.000
  - Liceul Brukenthal
151.000
25.000
176.000
  -Grup Âşcolar industrie alimentarĂŁ 
720.000
50.000
770.000
  -Grup Âşcolar energetic
486.000
50.000
536.000
         
58.02 SÃNÃTATE
1.200.000
-70.000
1.130.000
58.02.50 Centrul de transfuzie 
740.000
-70.000
670.000
68.02 TRANSPORT ÎN COMUN       
  SubvenĂžii pentru reduceri de tarif
160.000
28.000
188.000