Hotărârea nr. 208/1998

HOTARIREA NR. 208 privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local pentru finalizarea Salonului Internațional de Artă Fotografică
NR. /
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

 H O T Ă R Â R E A NR. 208
privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local pentru finalizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.52390/1998, al consilierului municipal Lucian Cuşnir, prin care se propune alocarea unei sume de bani de la bugetul local pentru finalizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică,

Văzând avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’e’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE


 
 

Art.1 Se alocă, de la bugetul local, capitolul 59.0250, suma de 2.000.000 lei pentru finalizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică Sibiu, ediţia a-VIII-a.

Art.2 Direcţia Economică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica