Hotărârea nr. 207/1998

HOTARIREA NR. 207 privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
98h207
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 

H O T Ă R Â R E A NR.207
privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local pentru Casa de Cultură a Municipiului SibiuConsiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.52329/1998, al consilierului municipal Lucian Cuşnir, prin care se propune alocarea unei sume de bani de la bugetul local Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pentru întreţinerea sau cumpărarea de noi costume populare,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’e’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTEArt.1 Se alocă, de la bugetul local, capitolul 59.0250, suma de 9.000.000 lei Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pentru întreţinerea sau cumpărarea de noi costume populare.

Art.2 Direcţia Economică şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica