Hotărârea nr. 206/1998

HOTARIREA NR. 206 privind avizarea documentației " PUD amenajare stație bus, în municipiul Sibiu"
98h206
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A N R . 206
privind avizarea documentaţiei " PUD amenajare staţie bus, în municipiul Sibiu"


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu,. întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.52466/1998 prin care Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului propune avizarea documentaţiei " PUD amenajare staţie bus, în municipiul Sibiu’’, întocmită de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Primăriei municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2), lit. "g" şi "m' din Legea nr.69/1991, ale art.2 şi art.36 din Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, ale Legii nr.50/1991 republicată, precum şi ale Ordinului nr.91/1991 al M.L.P.A.T.

In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală,
 

H O T Ă R Ă Ş T E


 


Art.1 Se avizează documentaţia " PUD amenajare staţii bus, în municipiul Sibiu" întocmită de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Primăriei municipiului Sibiu.

Art.2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica