Hotărârea nr. 205/1998

HOTARIREA NR. 205 privind avizarea documentaţiei “ PUD amplasare staţie distribuire carburanţi, spălătorie auto-atelier auto, magazin-expo Calea Guşteriţei nr. 21-23 Sibiu “
98h205
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
  

H O T Ă R Â R E A NR. 205
privind avizarea documentaţiei “ PUD amplasare staţie distribuire carburanţi, spălătorie auto-atelier auto, magazin-expo Calea Guşteriţei nr. 21-23 Sibiu “


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.51686/03.12.1998, prin care Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului propune avizarea documentaţiei " PUD amplasare staţie distribuire carburanţi,spălătorie auto-atelier auto, magazin-expo, Calea Guşteriţei nr.21-23,Sibiu", pr.nr.95/1998 întocmit de SC HUBERTUS SRL, arh. Gheorghe Septilici,

Văzând aviul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.'m' din Legea nr. 69/1991, ale art.2 şi art.36 din Hotărârea Guvernului României nr.925/1996, ale Legii nr.50/1991 republicată, precum şi ale Ordinului nr.91/1991 al M.L.P.A.T,

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T EArt.1 Se avizează documentaţia " PUD amplasare staţie distribuire carburanţi, spălătorie auto-atelier auto, magazin-expo, Calea Guşteriţei nr. 21-23 Sibiu" , pr.nr. 95 din 1998 întocmit de SC HUBERTUS SRL, arh. Gheorghe Septilici, cu respectarea condiţiilor dispuse prin avize.

Art.2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica