Hotărârea nr. 204/1998

HOTARIREA NR. 204 privind recoltarea arborilor uscați și a celor care datorită conformației prezintă pericol
98h204
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 204
privind recoltarea arborilor uscaţi şi a celor care datorită conformaţiei prezintă pericolConsiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.45194/1998, prin care Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Sibiu propune acordarea dreptului de recoltare, pentru persoane fizice şi juridice, a arborilor uscaţi şi a celor care datorită conformaţiei prezintă pericol sau pot aduce prejudicii,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2) , lit.”p” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE


 


Art.1 Arborii uscaţi şi cei care, datorită conformaţiei, prezintă pericol sau pot aduce prejudicii, de pe raza Municipiului Sibiu, pot fi recoltaţi de către persoane fizice şi juridice, la solicitarea acestora, cu acordul prealabil al specialiştilor Direcţiei Tehnice a Primşriei Municipiului Sibiu, executantul având dreptul să valorifice lemnul recoltat în interes propriu şi obligaţia plantării pentru fiecare arbore recoltat a 3 puieţi în locurile indicate de către specialiştii din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu

Primăria Municipiului Sibiu nu va plăti diferenţa de preţ în favoarea executantului în cazul în care valoarea lemnului va fi mai mică decât valoarea lucrărilor.

Art.2 Recoltarea se va face cu respectarea avizelor legale.

Art.3 Executantul va lăsa terenul curat, eliberat de resturile rezultate în urma recoltării, care vor fi transportate la Rampa de gunoi Valea Remetea. Toate costurile şi cheltuielile legate de recoltare, transport, depozitare, curăţirea terenului, transportul resturilor rezultate în urma tăierii vor fi suportate de către executant.

Art.4 Direcţia Tehnică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica