Hotărârea nr. 203/1998

HOTARIREA NR. 203 privind schimbarea componenței Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h203
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A NR. 203
privind schimbarea componenĂžei Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.53450/1998, al DirecÞiei AdministraÞie, prin care se propune schimbarea componenÞei Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.88/1998,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.114/1996, precum ºi cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.446/1997, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinþei nr.114/1996,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

HOTÃRêTEArt.1 Comisia sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu va avea, Începând cu data de 01.01.1999, urmãtoarea componenÞã:

ANCUÞA TEODOR
BARBAZA RODICA
PANDREA GHEORGHE
STURZ IOAN
ZAVAT MIHAIL
Art.2 Comisia stabilitĂŁ la art.1 ĂŽÂşi va exercita mandatul pe o perioadĂŁ de 6 luni (01.01.1999 - 30.06.1999).
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

PreÂşedinte
Amalia BĂŁlĂŁÂşoiu

Secretar
Silviu Nica