Hotărârea nr. 20/1998

HOTARIREA NR. 20 privind avizarea documentatiei ’’PUD Amplasare cladire unitate distanta ROMTELECOM, cartierul V. Aaron’’
98h21
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 
HOTARÂREA NR. 20
privind avizarea documentatiei ’’PUD Amplasare cladire unitate
distanta ROMTELECOM, cartierul V. Aaron’’

 

Consiliul Local al Muncipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând referatul nr.1320/28.01.1998, prin care Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului propune avizarea documentatiei ’’PUD Amplasare cladire unitate distanta ROMTELECOM, cartierul V. Aaron’’ pr.nr.7/1997 întocmit de Biroul de proiectare arh. Liviu Niculiu, aut. nr.7454/1992,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.20, litera’’m’’ din Legea nr.69/1991 si ale art.(1) si (2) din Legea nr.50/1991, republicata,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se avizeaza favorabil documentatia ’’PUD Amplasare cladire unitate distanta ROMTELECOM, cartier V. Aaron, pr.nr.7/1997 - varianta V-2 (amplasament pe str. V. Aaron), întocmita de Biroul de proiectare, arh. Liviu Niculiu.

Art.2.: Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC