Hotărârea nr. 2/1998

HOTARIREA NR. 2 privind avizarea documentatiei "PUG Statiunea Paltinis si Regulamentul de urbanism al Statiunii Paltinis" aferent
98h2
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTARÂREA Nr.2
privind avizarea documentatiei "PUG Statiunea Paltinis si Regulamentul de urbanism al Statiunii Paltinis" aferent

 
 

Consiliul Local al Muncipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr.45048 /1997 prin care Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului solicita avizarea documentatiei " PLAN URBANISTIC GENERAL Statiunea Paltinis si a REGULAMENTULUI DE URBANISM aferent.

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,

protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

In conformitate cu prevederile art.20 lit. "m" din Legea nr.69/1991.

In temeiul art.28 din Legea 69/1991 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1: Se avizeaza documentatia ' PLAN URBANISTIC GENERAL Statiunea Paltinis", pr.nr.18/1995 si REGULAMENTUL DE URBANISM aferent, pr.nr.19/1995 întocmite de COVO PLAN (P.F. aut.nr.6857013/1992).

Art.2.: Se va aplica Legea nr.169/1997, ce modifica Legea nr.18/1991, la personele care au fost si urmeaza sa fie puse în posesie pe vechile amplasamente.

Art.3.: Constructia propusa pentru ’’sala de sport’’ va fi dimensionata astfel încât sa poata fi practicate toate sporturile de sala: handbal, baschet, volei, badmington, tenis, fotbal de sala.

Art.4.: Pe platforma bazei de gospodarie a Statiunii Paltinis, va fi prevazut un buncar de depozitare pentru evacuarea periodica a deseurilor menajere, spre platforma de gunoi a municipiului Sibiu.

Art.5-Directia de urbanism si amenajarea teritoriului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998

 
 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI