Hotărârea nr. 199/1998

HOTĂRÂREA NR. 199 privind modificarea Statutului Municipiului Sibiu şi acordarea post mortem a titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu" eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 (Art. 1 abrogat de HCL NR. 102/2015)
98h199
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A   N R . 199
privind modificarea Statutului Municipiului Sibiu şi acordarea post mortem a titlului de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’ eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.53028/1998, al Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’ prin care se propune modificarea Statutului Municipiului Sibiu şi acordarea post mortem a titlului de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’ eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’b’’ şi ’’u’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se modifică Statutul Municipiului Sibiu, urmând ca punctul 2.4.6 al Capitolului II al acestuia să aibă următorul cuprins:

’’ 2.4.6 Titlul de ’’Cetăţean de Onoare’’ se poate acorda persoanelor în viaţă şi post-mortem eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989.

’’

Art.2 Se acordă, post mortem, titlul de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’ eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989, cuprinşi în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu şi Serviciul Relaţii Publice Interne şi Internaţionale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica