Hotărârea nr. 198/1998

HOTARIREA NR. 198 privind împuternicirea Primarului Municipiului Sibiu pentru a solicita plata contravalorii lucrărilor de amenajare a unor spații verzi
98h198
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A  N R . 198
privind ĂŽmputernicirea Primarului Municipiului Sibiu pentru a solicita plata contravalorii lucrĂŁrilor de amenajare a unor spaĂžii verzi


 


Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând propunerea de Împuternicire a Primarului Municipiului Sibiu pentru a solicita În scris plata contravalorii lucrãrilor de amenajare a spaÞiilor verzi din zona staÞiei de carburanÞi SHELL ºi din zona Parcul Tineretului,

Vãzând prevederile art.5.2.5 din Contractul de asociere În participaÞiune nr.39349/1997, Încheiat Între Consiliul Local al Municipiului Sibiu ºi SHELL România,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3), din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

HOTÃRêTE


 
 

Art.1 Se împuterniceºte Primarul Municipiului Sibiu, av. Dan Condurat sã solicite în scris în numele Consiliul Local al Municipiului Sibiu plata în contul SC DRUMURI ªI PRESTÃRI CONSTRUCÞII SA, a contravalorii lucrãrilor de amenajare a spaþiilor verzi din zona staþiei de carburanþi SHELL ºi din zona Parcul Tineretului.

Art.2 Solicitarea plãÞii se va face În baza facturilor ºi a situaÞiilor de lucrãri emise de executant ºi vizate de Primãria Municipiului Sibiu, pânã la concurenÞa sumei de 10.000 USD.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

PreÂşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica