Hotărârea nr. 197/1998

HOTARIREA NR. 197 privind repartizarea unor locuințe disponibile din fondul locativ de stat
98h197
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A   N R .197
privind repartizarea unor locuinĂže disponibile din fondul locativ de stat

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr. 50839/1998 al Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea unor locuinÞe disponibile din fondul locativ de stat,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(2), lit. "g" din Legea nr. 69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale art. 36 din Hotãrârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 

H O T Ã R Ã ª T E

 

Art.1. Se repartizeazã locuinÞe din fondul locativ de stat conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. DirecÞia Patrimoniu ºi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

 AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 
 

PreÂşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica


Anexa nr. 1
 
 

Nr.
crt
Nr. ĂŽnreg.
/Data
Numele solicitantului, ocupaĂžia Adresa locuinĂžei repartizate ComponenĂža
Criteriile de repartizare a locuinĂželor
Total
          a b1 b2 c d e f g h i j  
 1 29570/98 Anghel Sorin

gardian public

PiaĂža MicĂŁ nr.22 1+dep. 300 200   10 200             710
 2 36908/97 SporiÂş Constantin

S.C. Centrale Termice

Str. Vopsitorilor, nr.13 1+dep. 300 200   10 200             710
 3 16472/97 Sima Mihai

S.C. SIMAROSIB

PiaĂža MicĂŁ nr.14 1+dep.   200   15 200 200           615
 4 15462/98 Cepoi Semion

repatriat

Str. Filarmonicii nr.3 1+dep.   200   10 200     50 50     510
 5 35061/98 Bodescu Karmen

Âşomer

Str. 9 Mai nr.25 1+WC acces   200   20 200       50     470
 6 32327/97 Þapurin Florin

S.C. LEGUME-FRUCTE

Str. Þiglari bl.B4, ap.64 2+dep.   200   15 200       50     465
 7 41354/97 Marin Maria

pensionarĂŁ (evacuat)

Str. Þiglari, bl.G2, ap.43 garsonierĂŁ   200   15   200     50     465
 8 36599/98 Munteanu Ioan

caz social

Str. 9 Mai, nr.3 1+WC acces   200   10   200     50     460
NotĂŁ:

- a - desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži ĂŽn interesul comunitĂŁĂžii, cazuri sociale
- b - nu deĂžine spaĂžiu de locuit
- c - numĂŁr membrii de familie
- d - tineri pânã la 35 ani
- e - evacuaĂži
- g - repatriaĂži
- h - au ĂŽn ĂŽntreĂžinere persoane handicapate
- i - au ĂŽn ĂŽntreĂžinere bolnavi cronici
-j - provin din casele de copii.