Hotărârea nr. 195/1998

HOTARIREA NR. 195 privind reglementarea situației locative pentru chiriașii care ocupă locuințe situate în imobilele din Sibiu, str. Constituției nr.3 și nr.5
98h195
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A   N R . 195
privind reglementarea situaĂžiei locative pentru chiriaÂşii care ocupĂŁ locuinĂže situate ĂŽn imobilele din Sibiu, str. ConstituĂžiei nr.3 Âşi nr.5Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr. 50840/1998 al Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune reglementarea situaÞiilor locative pentru chiriaºii care ocupã cu fiºe de chirii unele locuinÞe situate În imobilele din Sibiu, str. ConstituÞiei nr. 3 ºi nr.5.

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit. "g" din Legea nr. 69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 

H O T Ã R Ã ª T E

 

Art.1 Se repartizeazã locuinÞele din Sibiu, str. ConstituÞiei, nr.5 familiilor Seceleanu Nicolae-Mircea ºi Ciuntu Ana-Gabriela, având urmãtoarea componenÞã:

- pentru familia Seceleanu - 3 persoane:

  - camerĂŁ 28 mp

  - bucĂŁtĂŁrie acces

  - hol acces

  - WC acces

- pentru familia Ciuntu - 3 persoane:
  - camerĂŁ 28 mp

  - bucĂŁtĂŁrie acces

  - hol acces

  - WC acces.

Art.2 Se repartizeazã locuinÞa din Sibiu, str. ConstituÞiei nr.3, având În componenÞã 2 camere ºi dependinÞe, familiei StÎnea Dorin.

Art.3 DirecÞia Patrimoniu ºi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

PreÂşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica