Hotărârea nr. 194/1998

HOTARIREA NR. 194 privind repartizarea locuinței situată în Sibiu, str. Podului, nr.51
98h194
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

H O T Ă R Â R E A   N R . 194
privind repartizarea locuinţei situată în Sibiu, str. Podului, nr.51

 

 Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr. 50836/1998 al Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea locuinţei situată în Sibiu, str. Podului, nr.51. Spaţiul respectiv a avut iniţial destinaţia de spaţiu comercial, închiriat familiei Popa. Se propune transformarea corpului B aflat în discuţie în spaţiu de locuit, care urmează a fi închiriat d-lui Popa Nicolae,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit."g" din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 şi ale art.36 din Hotărârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 
Art.1 Se schimbă destinaţia spaţiului cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str.Podului, nr.51, corpul B, în suprafaţă de 28,02 mp, în spaţiu cu destinaţia ’’locuinţ㒒 şi se repartizează d-lui Popa Nicolae.

Art.2 Direcţia Patrimoniu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998

 

Preşedinte
Lucian Nadiu

 Secretar
 Silviu Nica