Hotărârea nr. 192/1998

HOTARIREA NR. 192 privind acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’d-lui EMIL HUREZEANU
98h192
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A   N R . 192
privind acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’ d-lui EMIL HUREZEANUConsiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.50212/1998, al Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de ’’ Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu ’’ compusă din consilierii municipali: Iuliana Drăguţoiu, Ioan Cindrea, Lucian Nadiu, Rodica Barbaza, Mihail Zavat, Constantin Oprean şi Primarul Municipiului Sibiu, Dan Condurat,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’u’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE:Art.1 Se acordă titlul de ’’ Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu ’’ d-lui EMIL HUREZEANU.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu şi Serviciul Relaţii Publice Interne şi Internaţionale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998.
 
 

Preşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica