Hotărârea nr. 191/1998

HOTARIREA NR. 191 privind modul de plată al prețului de vânzare a spațiilor comerciale care fac obiectul Hotărârii Guvernului României nr. 389/1996 și nr. 505/1998
98h191
JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A N R .191
privind modul de platã al preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale care fac obiectul Hotãrârii Guvernului României nr. 389/1996 ºi nr. 505/1998Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.50833/16.11.1998 al Comisiei de negociere a preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale care intrã sub incidenÞa Hotãrârii Guvernului României nr.389/1996 ºi nr.505/1998, constituitã prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.135/1998, prin care se propune ca plata preÞului de vânzare negociat sã se facã integral de cãtre cumpãrãtor la data semnãrii contractului de vânzare-cumpãrare, În scopul atragerii de fonduri la bugetul Consiliului Local În vederea utilizãrii lor pentru construirea de locuinÞe sociale,

În conformitate cu prevederile art.20, al.2, lit. "e" ºi "g" din Legea nr.69/1991, republicatã,

În temeiul art.28, din Legea nr.69/1991, privind administraþia publicã localã,
 
 

H O T Ã R Ã ª T E

 
Art.1. Plata preÞului de vânzare negociat cu deÞinãtorii de spaÞii comerciale sau a preÞului adjudecat prin licitaÞie publicã se va face integral de cãtre cumpãrãtor/adjudecãtor la data Încheierii contractului de vânzare-cumpãrare.

Dovada plĂŁĂžii preĂžului se va face prin ordin de platĂŁ vizat de banca la care cumpĂŁrĂŁtorul are cont deschis.

Art.2. Cu ducerea la ĂŽndeplinire a prezentei se ĂŽnsĂŁrcineazĂŁ S.C. URBANA S.A. Sibiu Âşi DirecĂžia EconomicĂŁ a PrimĂŁriei Municipiului Sibiu.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998

  PreÂşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica