Hotărârea nr. 190/1998

HOTARIREA NR. 190 privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere a spațiilor comerciale obținute prin licitație publică
98h190
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

H O T Ă R Â R E A   N R . 190
privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale obţinute prin licitaţie publică


Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr. 50009./1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune prelungirea termenelor contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale, obţinute prin licitaţie publică, pentru faptul că documentaţia privind finanţarea construcţiei spaţiilor cuprinse în tabelul anexă nu este pe deplin clarificată şi pentru a evita acţiunile în justiţie privind obligarea la vânzarea acestor spaţii, precum şi scoaterea la licitaţie a spaţiului situat în str.9 Mai, nr.8,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. “g” din Legea nr. 69/1991,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

HOTĂRĂŞTE

 
Art.1 Se prelungesc termenele contractelor de închiriere pentru spaţiile comerciale prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.1998.

Art.2 Pentru spaţiile care nu vor fi vândute conform Hotărârii Guvernului României nr. 505/1998, se va organiza licitaţie publică până la data de 15.12.1998, pentru închirierea acestora.

Art.3 Spaţiul prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în str. 9 Mai nr. 8 în suprafaţă de 231,71 mp se scoate la licitaţie.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte SC URBANA SA Sibiu.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998

 

Preşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica


Anexa nr. 1

TABEL NOMINAL
cuprinzând spaţiile cu altă destinaţie a căror contracte de închiriere se prelungesc până la 31.12.1998


Nr.
crt.
S T R A D A  Număr
Suprafaţa
-mp-
Deţinătorul spaţiului  Profil activitate
actual
Profil activitate
conf.C.A.E.M./97
Cod  Obs.
1. Piaţa Mică  29 186,91 S.C. ROT-FELD
SRL
-comercializare articole 
uz gospodăresc
-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de prod. nealimentare  5212  
2. Calea Dumbrtăvii  12 16,99 S.C. TANDINA S.R.L. - desf.produse, tutun, cosmetice, papetărie şi difuzarea presei - Comerţ cu amănuntul a prod.tutun, cosmetice, articole de papetărie, ziare  5226

5233

5247

 
3. Piaţa Mare 6 52,82 S.C. TAMAŞ S.R.L - desf.articole blănărie şi marochinărie  - Comerţ cu amănuntul a prod. din blană, a încălţămintei şi articole din piele  5242

5243

 
4. Piaţa Mare 8 10,75 S.C. IOAN şi DAN S.R.L. -desf.prod.tutun,

cosmetice,papetărie şi difuzarea presei 

- Comerţ cu amănuntul a prod.tutun, cosmetice, articole de papetărie, ziare. 5226

5233

5247

 


Anexa nr. 2

TABEL NOMINAL
cuprinzând spaţiul cu altă destinaţie a cărui contract de închiriere a expirat şi se scoate la licitaţie


Nr.
crt.
Strada  Număr
Suprafaţa
-mp-
Deţinătorul spaţiului 
Profil activitate
actual
Profil activitate
conf.C.A.E.M./97
Cod  Obs.
1. 9 Mai 8
231,71
S.C. FOTO UNIVERSAL SRL -comercializare prod.nealimentare Comerţ cu amănuntul în mag.nespecializate cu vânzare predominantă a prod.nealimentare  5212