Hotărârea nr. 19/1998

HOTARIREA NR. 19 privind avizarea documentatiilor "PUD Chioscuri pe domeniul public"
98h19
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

HOTARÂREA   NR.19
privind avizarea documentatiilor " PUD Chioscuri pe domeniul public"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând referatul nr. 44770/ 1997 prin care Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului propune avizarea documentatiilor " PUD Chioscuri pe domeniul public" întocmite

SC AGORA PROIECT SRL sub urmatoarele numere de proiect: pr.nr. 7104/ 1997 PUD strada Sibiel - Valea Aurie, pr.nr. 7120/ 1997 PUD strada Siretului,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

In conformitate cu prevederile art. 20, lit."m" din Legea nr.69/1991, ale art.(3), litera ’’g’’ din Legea nr.50/1991, republicata si ale Ordonului nr.91/1991 al M.L.P.A.T.,

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr. 22/ 1997,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1.: Se avizeaza favorabil documentatiile " PUD Chioscuri pe domeniul public", proiecte întocmite de S.C. AGORA PROIECT S.R.L. , dupa cum urmeaza:

-pr.nr. 7104/ 1997 PUD strada Sibiel-Valea Aurie - cu recomandarea retragerii pe zona verde partial.

-pr.nr. 7120/ 1997 PUD strada Siretului - cu conditia executarii unei constructii noi din aluminiu, pentru care se va solicita autorizatie de constructie.

Art.2.- Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC