Hotărârea nr. 189/1998

HOTARIREA NR. 189 privind repartizarea cu caracter temporar a locuinței din Sibiu, str. Ocnei nr.1, d-lui Mentemir Dincer
98h189
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

H O T Ã R Â R E A N R . 189
privind repartizarea cu caracter temporar a locuinĂžei din Sibiu, str. Ocnei nr.1, d-lui Mentemir Dincer

 

 Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.50841/1998 al Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea cu caracter temporar a locuinÞei din Sibiu, str. Ocnei, nr.1, d-lui Mentemir Dincer,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit. "g" din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 

H O T Ã R Ã ª T E

 

Art.1 Se repartizeazã cu caracter temporar locuinÞa din Sibiu, str. Ocnei, nr.1, d-lui Mentemir Dincer, pânã la finalizarea procesului dintre S.C. URBANA S.A. ºi persoana care ocupã abuziv locuinÞa din str. 9 Mai nr.48, spaÞiu pentru care d-l Mentemir Dincer deÞine contract de Închiriere.

Art.2 DirecÞia Patrimoniu ºi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

PreÂşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica