Hotărârea nr. 188/1998

HOTARIREA NR. 188 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 1998, virări de credite între subdiviziunile clasificației bugetare
98h188
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

H O T Ã R Â R E A   N R . 188
privind rectificarea bugetului local de venituri Âşi cheltuieli pe anul 1998, virĂŁri de credite ĂŽntre subdiviziunile clasificaĂžiei bugetare

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.51028/1998 al DirecÞiei Economice, prin care se propune aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 ºi virãri de credite bugetare Între subdiviziunile clasificaÞiei bugetare,

În conformitate cu prevederile art.29, alin.(4) ºi alin.(10) din Legea nr.72/1996, ale art.34 din Legea nr.109/1998, privind bugetul de stat pe anul 1998, ºi ale art.20, alin.(2), lit. "e" din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 

H O T Ã R Ã ª T E

 

Art.1 Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998, virãrile de credite Între subdiviziunile clasificaÞie bugetare, conform Anexelor nr. 1 ºi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 DirecÞia Economicã va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

PreÂşedinte
Lucian Nadiu

 Secretar
 Silviu Nica


Anexa nr.1

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
CONFORM ART. 34 DIN LEGEA NR. 109/1998 A BUGETULUI DE STAT

-mii lei -
Capitol
articol
Denumire indicatori
Program aprobat
InfluenĂže
Program 
rectificat
  VENITURI 60.163.500 444.518 60.608.018
4802 VENITURI PROPRII 23.634.000 444.518 24.078.518
030208 Impozit persoane fizice nesalariate 3.744.000 444.518 4.188.518
         
  CHELTUIELI 60.163.500 444.518 60.608.018
5102 AUTORITÃÞI EXECUTIVE 7.834.500 300.000 8.134.500
510220 Cheltuieli materiale Âşi servicii 1.290.000 300.000 1.590.000
         
6302 SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ 31.645.000 144.518 31.789.518
630204 Salubritate 2.070.000 64.518 2.134.518
630250 Alte actiuni de dezvotare publicĂŁ

- cheltuieli materiale

550.000 80.000 630.000


Anexa nr.2

 VIRÃRI DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE SUBDIVIZIUNILE CLASIFICAÞIEI BUGETARE

- mii lei -
Capitol / articol / aliniat
Prevederi iniĂžiale
VirĂŁri de credite
Prevederi finale
6302 Servicii Âşi dezvoltare publicĂŁ
31.645.000
-
31.645.000
630204 - Salubritate 
2.070.000
-
2.070.000
24- Cheltuieli de ĂŽntreĂžinere
2.070.000
-
2.070.000
24.03- ApĂŁ , canal , salubritate
2.070.000
-705
2.069.295
26- Obiecte de inventar
-
+705
705
26.03-Alte ob. de inventar
-
+705
705
630205 - Întreþinere zone verzi
1.200.000 
-
1.200.000
25- Materiale Âşi prestĂŁri de servicii
1.200.000
-495
1.199.505
26 Obiecte de inventar
-
+495
495
2603- Alte ob. de inventar
-
+495 
495
6002- AsistenÞã socialã
3.680.000
-
3.680.000
600205- CĂŁminul spital
1.672.000
+40.000
1.712.000
600209-Ajutor social
900.000
-40.000
860.000