Hotărârea nr. 187/1998

HOTARIREA NR. 187 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1998 modificată prin Hot Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.152/1998
98h187
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


H O T Ă R Â R E A N R . 187
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1998 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.152/1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.49241/1998 al Biroului personal, salarizare, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1998 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.152/1998,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 


Art.1 Se aprobă suplimentarea numărului de personal al Cantinei de Ajutor Social cu 1 post de muncitor, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Atribuţiile postului înfiinţat sunt de administrare a clădirii situată în Sibiu, str.Podului nr.46, înfiinţare şi gestionare a gospodăriei anexe, care va deservi Cantina de Ajutor Social.

Art.2 Se aprobă modificarea statului de funcţii corespunzător prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ocuparea postului nou creat se va face în limita cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul personal, salarizare, Direcţia economică şi Cantina de Ajutor Social.

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

Presedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica


Anexa nr.2

STAT DE FUNCTII
pentru Cantina de ajutor social Sibiu
 
FUNCŢII DE CONDUCERE

Nr. crt
Denumirea funcţiei
Nivel studii
Treapta/ gradaţia
Număr posturi
1
Director
S
 
1
2
Contabil sef
S
 
1
3
Sef serviciu
S
 
1
TOTAL functii de conducere
3

FUNCŢII DE EXECUŢIE

Nr. crt
Denumirea funcţiei
Nivel studii
Treapta/ gradaţia
Număr posturi
1
Specialist
S
IA/4
1
2
Economist
S
IA/4
1
2
Contabil
M
IA/3
1
4
Lucrator comercial
M
I/3
1
5
Referent
M
IA/4
1
6
Casier
M,G
I/4
1
7
Muncitor
G
I/4
1
8
Mecanic intretinere
M,G
I/1
1
9
Bucatar
,,
II/3
1
10
Bucatar
,,
VI/2
1
11
Muncitor necalificat
,,
-/3
6
TOTAL functii de executie 
16