Hotărârea nr. 186/1998

HOTARIREA NR. 186 privind împuternicirea ordonatorului principal de credite pentru aprobarea virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificației bugetare
98h186
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A   N R .186
privind împuternicirea ordonatorului principal de credite pentru aprobarea virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr. 49257/16.11.1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune împuternicirea ordonatorului principal de credite pentru aprobarea virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.29, alin.(4) şi alin(10) din Legea nr.72/1996 a finanţelor publice şi ale art.20, alin.(2), lit.’’e’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1 Se aprobă împuternicirea ordonatorului principal de credite pentru aprobarea virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare (subcapitole, articole, alineate).

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu şi Direcţia Economică va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

Preşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica